Salgs- og leveringsbetingelser

Priser:
Alle priser er ekskl. moms. Såfremt ikke andet er anført, er tilbuddet gældende i 30 dage, og udregnet i DKK. Der tages forbehold for trykfejl.

Ordrebekræftelse:
Enhver ordre bekræftes skriftligt overfor køber med angivelse af leveringsuge og rette frist. Ordrebekræftelser fra sælger er underlagt reglerne i købeloven. Sælger gør opmærksom på, at det er ordrebekræftelsen der ligger til grund for den solgte vare, og er til enhver tid gældende.

Målangivelse:
Målene angives altid i bredde x højde. De anførte mål er altid udvendige karmmål, hvis ikke andet fremgår.

Måltagning:
Såfremt sælger bistår en fagkyndig køber i forbindelse med måltagning, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager sælger noget ansvar.

Ændringer i ordrer:
Sælgers ordrebekræftelse angiver frist for rettelser. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren.

Levering:
Levering finder sted på købers adresse, eller efter aftale på angivet byggeplads. Levering regnes ved vognkant, og risikoen overgår hermed til køber.

Leveringstidspunkt:
Ved levering aftales en dato, hvor aflæsning vil finde sted, inden for almindelig arbejdstid. Sælger kan ikke garantere et fast klokkeslæt, hvor leveringen finder sted, og det er købers ansvar, at have personale til stede ved leveringen. Leveringen sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold for force majeure, krig, lockout, transportforstyrrelser, maskinhaveri, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige til fremstilling af det købte. Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet, uanset hvad der måtte være anført i aftalen, regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor Skagen Vinduet, har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber. Såfremt afsendelse udskydes af køber, forfalder beløbet til betaling, regnet af den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted.

Modtagekontrol:
I umiddelbar forbindelse med levering, er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte skriftlig til sælger. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder, eller transport skader.

Reklamation:
Ved enhver reklamation, skal udfyldes reklamationsrapport – som hentes på hjemmesiden. Godkendes reklamationen, vil skaden blive behandlet på en af flg. måder, varen repareres, eller varen ombyttes. Godtgørelsen kan ikke overskride den på fakturaen angivne værdi.

Garantierklæring:
Der ydes 10 års garanti på alle træ/alu, malet fyrretræ og mahogni elementer.
5 års DVV-garanti på pladedøre og fyldninger.

Garantien omfatter ikke følgende:
Almindelig vedligeholdelse, herunder smøring og justering m.v. Hængsler, låse, lukketøj, tætningslister, og andre dele der ved dagligt brug slides. Ligeledes undtaget er fejl, der skyldes mangelfuld eller fejlagtig montering. Garantigiveren dækker ligeledes ikke omkostninger ved afmontering af det gamle produkt, ligesom evt. følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes.

Tæthed for døre der monteres med 1-punkts lås. Vand, der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre. Funktionsstabilitet i elementer, som overstiger bredder i vores standardkatalog. På el-tilbehør generelt ydes 1 års garanti. Der gives ikke garanti for tæthed (vind og vand), hvor en konstruktion gennembrydes af tilbehør, såsom ventiler, brevindkast, kattelemme etc.

Garantien bortfalder, hvis varen ikke er opbevaret tørt og sikkert. Udvendige døre og vinduer der ikke er overfladebehandlet, eller fyrtræsprodukter kun er behandlet med farveløse produkter. Samt, at elementerne ikke er monteret håndværksmæssigt korrekt – og efter brugervejledningen.

Alle energiruder leveres under Glas industriens Garantiordning.
Visuelle fejl på ruder vil blive bedømt i henhold til Vindues Industriens bilag 20: Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder.
Reklamationsfristen for visuelle fejl på ruder er senest 1 år efter leveringsdato.

Betaling:
Betalingsbetingelser fremgår af sælgers tilbud/ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser, skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats, betaling kan ved ske ved overførsel til Danske Bank – Reg.nr.: 4366 Kontonr.: 128 83 293.

Kontakt os:
Hvis du vil kontakte os, kan du gøre det via mail på 9990@skagenvinduet.dk eller telefon 4253 9990.

Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer

Uregelmæssigheder i træ
Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der ofte er meget inhomogent. Der vil derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som fx uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan forekomme.

Lyse farver
Specielt ved lyse farver kan der ske farve gennemslag fra knaster. Knaster kan være
proppede eller udfyldt med egnet materiale, men synligheden kan ikke undgås. Lignende kulørvariationer kan forekomme iform af gulskjoldede lammeller/flader.

Harpiks
En anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet. Harpiksen kan også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på overfladen. Når dråberne har siddet så længe på overfladen, at de er krystalliseret, kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen. Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk.

Produktionsinformation
Produktionen foregår industrielt med de fordele dette giver, med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader.
Såfremt ikke andet er aftalt, må det påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gennembrydning af overfladebehandlingen.

Holdbarhed og vedligehold
Holdbarheden af overfladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til øvrige overfladers holdbarhed. Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør vedligeholdelses-intervallet tilpasses forholdene.